กองการต่างประเทศ

อาคาร 2 ชั้น 3 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เบอร์โทร 02 590 1362
อีเมล์ ghfpthailand@gmail.com